Vốn ưu đãi cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số (VOV1 - 12h - 17/5/17)