Hỗ trợ tín dụng để giảm nghèo (Vấn đề hôm nay 22h10 VTV1 - 7/02/17)