Ưu tiên vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo (VOV2 - 21h30 - 23/01/17)

No Flash-Player found - please download it from adobe.com/get/flash