UBND huyện Mường Tè (Lai Châu) ủy thác qua NHCSXH 1,3 tỷ đồng để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách (VOV1 - 02/5/18)