Tín dụng chính sách đối với vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 (VOV2 - 31/8/17)