Tư vấn cho vay hộ cận nghèo (VTV1 - 5h30 - 17/5/17)