Tư vấn chính sách cho vay Dự án phát triển Ngành lâm nghiệp (VTV1 - 5h30 - 18/4/17)