Tri ân những người có công với đất nước (VTV1 - 19h00 - 15/7/17)