Tổng nguồn vốn và dư nợ

17/02/2016

TÓM TẮT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI NĂM 2014 - 2015

TT

CHỈ TIÊU

THỰC HIỆN NĂM 2014

THỰC HIỆN NĂM 2015

Tổng số

Tỷ trọng 

Tăng/giảm so với 31/12/2013

Tổng số

Tỷ trọng 

Tăng/giảm so với 31/12/2014

Số tuyệt đối (+/-)

Số tương đối

Số tuyệt đối (+/-)

Số tương đối

 

TỔNG NGUỒN VỐN

         136,450

100.0%

        7,240

5.6%

      146,460 

100.0%

      10,009

7.3%

1

Nguồn vốn cấp từ ngân sách nhà nước

           25,071

18.4%

           230 

0.9%

        27,727 

18.9%

        2,656

10.6%

 

- Vốn điều lệ

           10,000

7.3%

              -

0.0%

        10,696

7.3%

           696

7.0%

 

- Vốn cấp thực hiện các Chương trình

           15,071

11.0%

           230

1.5%

        17,032

11.6%

        1,961

13.0%

2

Vốn vay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

           30,102

22.1%

          (458)

-1.5%

        25,781 

17.6%

       (4,321)

-14.4%

- Vốn vay Ngân hàng nhà nước

           23,747

17.4%

            (49)

-0.2%

        21,495

14.7%

       (2,252)

-9.5%

- Vốn vay và ứng Kho bạc nhà nước

             5,500

4.0%

          (500)

-8.3%

          3,500

2.4%

       (2,000)

-36.4%

- Vốn vay nước ngoài

                855

0.6%

             91

11.9%

             786

0.5%

            (69)

-8.0%

3

Vốn được giao huy động

           65,152

47.7%

        5,350

8.9%

        77,448 

52.9%

      12,296

18.9%

T.đó

- Nhận tiền gửi 2% của các TC TC, TD nhà nước

           30,055

22.0%

        4,311

16.7%

        35,608

24.3%

        5,553

18.5%

- Phát hành trái phiếu NHCSXH

           28,915

21.2%

          (491)

-1.7%

        33,848

23.1%

        4,933

17.1%

- HĐ vốn của Tổ chức, cá nhân trên thị trường

             6,183

4.5%

        1,531

32.9%

          7,993

5.5%

        1,810

29.3%

4

Vốn nhận ủy thác của ngân sách địa phương, các chủ đầu tư trong và ngoài nước khác

             4,018

2.9%

           479 

13.5%

          4,895

3.3%

           877 

21.8%

5

Các nguồn vốn khác

           12,107

8.9%

        1,638

15.6%

        10,607 

7.2%

       (1,500)

-12.4%

 

TỔNG DƯ NỢ

         129,456

94.7%

        7,758

6.4%

      142,528 

97.3%

      13,072

10.1%

I

Dư nợ nguồn vốn cân đối từ Trung ương

         125,551

91.8%

        7,262

6.1%

      137,840 

94.1%

      12,289

9.8%

1

Các chương trình tín dụng NSTW cấp bù lãi suất

         116,589

85.3%

        7,122

6.5%

      128,119 

87.5%

      11,530

9.9%

1.1

Cho vay hộ nghèo

           38,268

28.0%

       (2,447)

-6.0%

        35,457 

24.9%

       (2,811)

-7.3%

1.2

Cho vay hộ cận nghèo

           16,947

12.4%

        9,929

141.5%

        27,147 

19.0%

      10,200

60.2%

1.3

Cho vay hộ mới thoát nghèo

                  -   

0.0%

              -   

 

          3,501

2.5%

        3,501

100.0%

1.7

Cho vay học sinh sinh viên (QĐ 157)

           29,794

21.8%

       (4,468)

-13.0%

        24,456 

17.2%

       (5,338)

-17.9%

1.4

Cho vay  NS&VSMT NT (QĐ 62)

           15,294

11.2%

        3,253

27.0%

        19,916 

14.0%

        4,623

30.2%

1.5

Cho vay SXKD vùng khó khăn (QĐ 31)

           13,854

10.1%

           788 

6.0%

        15,366 

10.8%

        1,512

10.9%

1.3

Cho vay ĐTCS đi lao động có thời hạn ở NN

                275

0.2%

              (6)

-2.3%

             256

0.2%

            (18)

-6.7%

1.6

Cho vay thương nhân vùng khó khăn (QĐ 92)

                286

0.2%

            (17)

-5.5%

             260

0.2%

            (26)

-9.1%

1.8

Cho vay mua nhà trả chậm ĐBSCL & TN (50%)

                217

0.2%

           134 

161.2%

             222

0.2%

               5 

2.4%

1.9

Cho vay hộ nghèo làm nhà ở (QĐ 167 - 50%)

             1,653

1.2%

            (43)

-2.5%

          1,535

1.1%

          (118)

-7.2%

1.10

Cho vay hộ nghèo làm nhà tránh bão, lụt (QĐ 48 - 50%)

                 3.2

0.0%

              -   

0.0%

              3.2

0.0%

              -   

0.0%

1.12

Cho vay Giải quyết việc làm (NĐ 61/2015/NĐ-CP)

                  -   

0.0%

              -   

 

               -  

0.0%

              -   

0.0%

1.14

Nhà ở xã hội (NĐ 100/2015/NĐ-CP - 50%)

                  -   

0.0%

              -   

 

               -  

0.0%

              -   

0.0%

1.15

Cho vay bảo vệ và phát triển rừng (NĐ 75/2015/NĐ-CP)

                  -   

0.0%

              -   

 

               -  

0.0%

              -   

0.0%

2

Các chương trình tín dụng NSTW cấp vốn

             8,202

6.0%

             79 

1.0%

          9,001

6.1%

           799 

9.7%

3

Các chương trình dự án vốn nước ngoài

                759

0.6%

             63 

9.0%

             720

0.5%

            (40)

-5.2%

II

Dư nợ nguồn vốn địa phương 

             3,905

2.9%

           495 

14.5%

          4,689

3.3%

           783 

20.1%

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

*
*

Các tin bài khác

    Chưa có bài viết nào cùng chuyên mục.