Tổng Giám đốc NHCSXH làm việc với tỉnh Bình Thuận (BTV - 18/5/17)