Tổng Giám đốc NHCSXH làm việc với Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc (VP - 19h45 - 19/4/17)