Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng làm việc tại tỉnh Đồng Nai (ĐNRTV - 18/02/17)