Tọa đàm tín dụng chính sách cho đồng bào DTTS (VNews – 20h – 25/5/18)