Tín dụng ưu đãi với hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (VOV2 - 18/10/18)