Tín dụng ưu đãi làm thay đổi diện mạo xã Tập Sơn, huyện Trà Cú (VOV1 - 31/7/18)