Tín dụng cho giảm nghèo tại Việt Nam thành một điển hình trên thế giới (Vnews - 20h00 - 05/9/18)