Tín dụng chính sách xã hội giúp hơn 95 nghìn hộ DTTS tại tỉnh Gia Lai thoát nghèo (VOV1 - 11/5/18)