Tín dụng chính sách vùng Tây Nam Bộ (VOV1 - 18h - 05/6/17)