Tín dụng chính sách tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc (VTV1 - 5h30 - 27/6/18)