Tín dụng chính sách làm đòn bẩy phát triển kinh tế xã hội tại tỉnh Bắc Kạn(TBK - 16/8/19)