Tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo bền vững vùng Tây Nguyên (VOV1 - 18h - 10/03/17)

No Flash-Player found - please download it from adobe.com/get/flash