Tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo bền vững (VNews - 11h - 06/02/19)