Tín dụng chính sách giúp đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Phú Yên phát triển kinh tế (TTXVN - 20h00 - 05/12/17)