Tín dụng chính sách - Đòn bẩy thoát nghèo (VOV1 - 18h - 20/6/17)