Thực hiện chính sách vay vốn đi xuất khẩu lao động (VOV1 - 12h - 03/5/17)