Thêm vốn cho người khuyết tật (VTV1 - 18h - 12/4/18)