Thêm 15.500 tỷ đồng cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách (VTV1 - 5h30 - 21/2/18)