Thanh niên Quảng Nam được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi (VTV8 – 9h – 8/5/17)