Thanh niên Quảng Nam được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi (VTV8 - 9h - 8/5/17)