Tín dụng chính sách tạo sinh kế cho người nghèo ở Phú Yên và Quảng Bình (VTV1 - 05h30 - 30/10/17)