Tạo sinh kế cho người nghèo bằng tín dụng chính sách (VTV8 - 9h00 - 12/7/18)