Tạo kênh huy động vốn mới gắn với hoạt động của NHCSXH (TTV - 4/02/17)