Tăng mức cho vay HSSV lên tối đa 1,5 triệu đồng/tháng (VOV1 - 12h - 02/6/17)