Quốc hội đánh giá cao hiệu quả nguồn vốn chính sách (VOV1 - 31/1/18)