Quảng Bình - Đi lên từ thay đổi nhận thức (VOV2 - 7h45 - 24/02/17)

No Flash-Player found - please download it from adobe.com/get/flash