Phú Vang - giảm nghèo bền vững từ vốn tín dụng chính sách (TRT - 6h00 - 29/6/18)