Phát huy vai trò của tín dụng chính sách vùng Tây Nam Bộ

(VBSP News) Việc thay đổi cả lượng và chất của tín dụng chính sách từ cơ sở trong 5 năm trở lại đây đã có tác động sâu sắc tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội tại vùng Tây Nam Bộ.

Thông qua 1.581 Điểm giao dịch đặt tại các trụ sở UBND cấp xã nhằm đảm bảo công khai, thuận tiện cho sự kiểm tra giám sát của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương, đồng thời tiết giảm chi phí đi lại cho người dân, NHCSXH đã giúp cho trên 2,3 triệu lượt người nghèo và các đối tượng chính sách trong khu vực Tây Nam Bộ có điều kiện phát triển SXKD. Qua đó, góp phần giúp gần 386 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm mới cho trên 147 nghìn lao động; giúp trên 184 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng trên 1.089 nghìn công trình cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường ở nông thôn; trên 36 nghìn căn nhà cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách; trong đó, có trên 20 nghìn căn nhà vượt lũ cho hộ gia đình vùng ĐBSCL,…

Tín dụng chính sách đã góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo vùng Tây Nam Bộ giảm từ 10% năm 2012 xuống còn khoảng 8,4% năm 2016 theo tiêu chí nghèo đa chiều.