Vốn vay ưu đãi phát huy hiệu quả (VOV1 - 18h - 20/6/17)