Phát hành trái phiếu NHCSXH được Chính phủ bảo lãnh

18/02/2016

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

 

PHỤ LỤC 01

KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU NHCSXH
ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH NĂM 2017

 

 

 

 

 

Đơn vị tính: tỷ đồng

Nội dung

Kế hoạch năm 2017

Quý I

Quý II

Quý III

Quý IV

Tổng số

Phát hành trong năm

4.200

    2.500

    2.000

550

 9.250

Trả nợ gốc trái phiếu

4.200

2.100

450

2.500

9.250

Trả nợ lãi trái phiếu

830

664

538

874

2.906

Số dư trái phiếu dự kiến đến 31/12/2017

 

 

 

 

39.331

                 

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

 

PHỤ LỤC 01

KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU NHCSXH
ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH NĂM 2016

 

 

 

 

 

Đơn vị tính: tỷ đồng

Nội dung

Kế hoạch năm 2016

Quý I

Quý II

Quý III

Quý IV

Tổng số

Phát hành trong năm

        600

     5,000

     6,000

     1,400

   13,000

Trả nợ gốc trái phiếu

1,930

3,950

1,455

200

     7,535

Trả nợ lãi trái phiếu

979

710

316

749

     2,754

Số dư trái phiếu dự kiến đến 31/12/2016

 

 

 

 

39,331

                   

 - Văn bản số 7867/BTC-TCNH ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính Về việc thông báo hạn mức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh năm 2016

 

 

 

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI                                                                     PHỤ LỤC 03 

 

        TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU NHCSXH ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT

NỘI DUNG

THỰC HIỆN 2014

THỰC HIỆN 2015

1

Kế hoạch phát hành

15,492

15,000

2

Tổng số phát hành trong năm

4,701

14,949

-

Trái phiếu kỳ hạn 02 năm

230

0

-

Trái phiếu kỳ hạn 03 năm

2,670

9,340

-

Trái phiếu kỳ hạn 05 năm

1,701

4,375

-

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm

0

100

-

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm

100

1,134

3

Tổng số gốc trái phiếu thanh toán trong năm

5,192

10,000

4

Tổng số lãi trái phiếu thanh toán trong năm

3,219

2,942

5

Số dư trái phiếu đến thời điểm 31/12 hàng năm

28,915

33,866

- Văn bản số 19351/BTC-TCNH ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính Về việc hạn mức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh trong Quý I/2016

 

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

*
*

Các tin bài khác

    Chưa có bài viết nào cùng chuyên mục.