Những tác động tích cực của chương trình cho vay thương nhân vùng khó khăn (VOV1- 16/8/17)