NHCSXH tỉnh Quảng Trị đối chiếu dư nợ qua tin nhắn (QRTV - 12/02/17)