NHCSXH thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) 10 năm đồng hành cùng người nghèo và các đối tượng chính sách

28/03/2013
(VBSP) Là một thị xã với nhiều thuận lợi trong điều kiện tự nhiên, những năm qua Phúc Yên đã có bước chuyển mình mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, thành công ấy có được là nhờ sự đóng góp không nhỏ của nguồn vốn ưu đãi.
trong-rau

Nhiều hộ dân ở thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) vay vốn ưu đãi đầu tư trồng rau sạch

Những năm qua trên địa bàn thị xã đã có hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư, nên diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp, thực trạng lao động thiếu việc làm và không có việc làm đang là vấn đề nổi cộm, đòi hỏi các cấp uỷ Đảng, chính quyền quan tâm đến công tác đào tạo nghề, nâng cao trình độ lao động tại chỗ, giải quyết việc làm cho những lao động bị thu hồi đất nông nghiệp, thực hiện đồng bộ các chính sách xóa nghèo và phát triển kinh tế. 

Đồng hành cùng người nghèo và các đối tượng chính sách 10 năm qua, NHCSXH thị xã Phúc Yên đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, mục tiêu xóa nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội. 

Đến hết năm 2012, tổng nguồn vốn đạt 107,2 tỷ đồng, tăng 99,1 tỷ đồng so với năm 2004, tốc độ bình quân tăng trên 30%/năm. Về cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn Trung ương chuyển về 96,2 tỷ đồng; vốn huy động tại địa phương 10.969 tỷ đồng. Từ chỗ chỉ thực hiện 3 chương trình khi mới nhận bàn giao, đến nay, đã triển khai thực hiện 6 chương trình tín dụng mà chương trình nào cũng ý nghĩa, mang nhiều lợi ích cho người dân. 

Phát huy những thành tích đạt được, thời gian tới NHCSXH thị xã Phúc Yên sẽ triển khai các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả hơn nữa mục tiêu xóa nghèo, giúp dân phát triển kinh tế, trong đó, bám sát chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020, cụ thể là: 

Thứ nhất, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ tiêu chuẩn về đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, có lòng nhiệt tình say mê, gắn bó với nghề; từng bước hiện đại hoá hệ thống quản lý, áp dụng hiệu quả tiến bộ khoa học phục vụ tác nghiệp và yêu cầu quản lý; củng cố và xây dựng mối quan hệ mật thiết với các ngành, các cấp. Tranh thủ sự chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương. Khai thác tốt sức mạnh của hệ thống chính trị - xã hội trong thực hiện công tác tín dụng chính sách; xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu hoạt động và phát triển; đảm bảo sự an toàn tài sản của Nhà nước và nhân dân. 

Thứ hai, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên môn: Đảm bảo mức tăng trưởng dư nợ theo từng giai đoạn cụ thể, phù hợp với chiến lược chung và điều kiện thực tế của địa phương. Mục tiêu tăng trưởng hàng năm trên địa bàn thị xã Phúc Yên cho giai đoạn đến 2020 là 10%; tỷ lệ nợ quá hạn dưới 1,5%; đảm bảo cung cấp các sản phẩm dịch vụ cho 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách đủ điều kiện và có nhu cầu; thực hiện chỉ tiêu thu lãi đạt trên 95%, tiết giảm chi phí quản lý theo quy mô hoạt động. 

Thứ ba, làm tốt công tác tham mưu cho Ban đại diện HĐQT phân bổ nguồn vốn theo kế hoạch được duyệt. Khẩn trương đề xuất để phân bổ vốn cho các xã, phường trên cơ sở đối tượng, nhu cầu của từng địa bàn, đảm bảo việc chuyển tải vốn nhanh chóng, kịp thời. 

Thứ tư, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động uỷ thác, tăng cường phối hợp giữa NHCSXH và các hội, đoàn thể nhận uỷ thác trong việc chỉ đạo hoạt động, xử lý những phát sinh và lồng ghép có hiệu quả các chương trình đào tạo, tập huấn, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật trong sản xuất, đời sống; tiếp tục xây dựng, củng cố mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ đáp ứng tốt yêu cầu quản lý từ cơ sở. Đảm bảo chỉ tiêu trên 80% tổ đạt loại tốt, không có tổ yếu kém. 

Nguyễn Quang Minh

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác