Tạo lập nguồn vốn cho vay người nghèo tại Quang Bình (HGTV - 20/8/2017)