NHCSXH huyện Bố Trạch: Nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,08%/ tổng dư nợ (VOV1 - 05/2/18)