Nguồn vốn chính sách giúp đổi thay bộ mặt vùng biên giới (VOV1 - 20/03/19)