Người nghèo ở Khánh Hòa vay vốn ưu đãi làm giàu

Từ nguồn vốn vay của NHCSXH, người nghèo và các đối tượng chính sách khác tại tỉnh Khánh Hòa đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, đem lại hiệu quả đáng mừng, góp phần làm cho cuộc sống của người dân khấm khá, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt.

Tại Khánh Hòa, hiện nay có 137 Điểm giao dịch của NHCSXH hoạt động tại các xã, phường, thị trấn đã tạo thuận lợi nhất cho người dân có vốn sản xuất, chăn nuôi. Các cán bộ NHCSXH không quản ngại, khó khăn, vất vả, thường xuyên bám sát cơ sở, hướng dẫn hộ vay vốn sử dụng đồng vốn đúng mục đích, hiệu quả, góp phần vào chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Tổng dư nợ cho vay của NHCSXH tỉnh Khánh Hòa đến nay đạt 2.070 tỷ đồng với 134.000 hộ vay. Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong SXKD giỏi trên các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, khôi phục và phát triển ngành nghề truyền thống. Phóng sự ảnh dưới đây NGUYỄN VĂN GIANG sẽ nói lên điều đó.