Nghệ An: Vốn ưu đãi cho hộ mới thoát nghèo phát huy hiệu quả (NTV)