Ngân hàng di động để gần hơn với hộ nghèo và cải cách thủ tục hành chính (QTV - 26/02/19)