Cho vay vốn sản xuất hộ gia đình giúp nâng cao vai trò phụ nữ nông thôn (VTV1 - 5h30 - 08/1/18)