Năm 2020 có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (VTV1 - 19h - 10/01/17)