Năm 2018, tăng trưởng dư nợ tín dụng của NHCSXH là 8,5% (Vnews - 20h00 - 08/2/18)